Преобладаващи реакции в поведението на кучето


     След като разгледахме темата за физиологията на висшата нервна дейност на кучето, неминуемо излиза необходимостта да се запознаем и с преобладаващите реакции в поведението на кучето и наблюдаваните типове висша нервна дейност.
     Нервната система на кучето се характеризира не толкова с такива качества, като сила, скорост и възбудимост, а с реакция на поведение.

     Поведението на кучето е сложна рефлекторна дейност, в резултат на проявяване на редица условни и безусловни рефлекси спрямо различни дразнители от външната и вътрешна среда.
     При новородените кученца се проявяват прости вродени рефлекси и рефлекторни актове, чрез които те преживяват при определени условия. След което тези рефлекси се усложняват в условни рефлекси, чрез които функциите на организма се приспособяват към новите, постоянно изменящи се условия на обкръжаващата го среда.

     Реакция на поведение - това е стремежът на кучето да осъществи едни или други действия, основани на комплекс от рефлекторни актове и прости безусловни рефлекси.
     При възрастните кучета отделните прости рефлекси и рефлекторни актове се обединяват в сложни реакции на поведение, чрез които се изпълняват жизнено важни функции в организма.
     При внимателно наблюдение на рефлекторната дейност на кучето, може да се видят еднородни групи от рефлекси, които се проявяват закономерно в определена последователност. Тези групи от рефлекси се наричат реакция на поведение.

     От цялото поведение на кучето може да се отделят следните видове реакции: хранителна, отбранителна, ориентировъчна, полова, апортировъчна, поискова, реакция на привързаност, родителска, игрова, подражателна и реакция на общуване.
     Тези реакции съставят основата на живота на кучето и се използват или отчитат в практиката при обучението на кучетата.

     Повечето от основните реакции на поведение са съставна част от големи сложни, програмирани, вродени реакции на организма, които се наричат инстинкти. Инстинктите се различават от основните реакции на поведение с това, че се управляват от специфични физиологични активни вещества и хормони и затова те винаги са стереотипни и доминират над другите реакции.

     Какво наричаме преобладаваща реакция в поведението на кучето и кои видове преобладаващи реакции наблюдаваме при него?
    
     Реакция, която се проявява сравнително постоянно и в най-висша степен в поведението, се нарича ПРЕОБЛАДАВАЩА РЕАКЦИЯ.

     Някои от основните реакции могат да се развият и проявят у кучето в приблизително еднаква степен. В този случай се говори за смесен тип преобладаваща реакция. Преобладаващите реакции в поведението, ако са постоянно и силно изразени, имат извънредно важно значение за обучение на животните.

     При кучето могат да се разграничат четири основни типа реакции: хранителна, отбранителна, ориентировъчна и полова.

     - ХРАНИТЕЛНА РЕАКЦИЯ – проявява се у гладно куче и е насочена към търсене и изяждане на храната. При нея се наблюдава верига от разнообразни хранителни рефлекси: проследяване на плячката, захващане на храната, изяждане на храната. Най-добре хранителната реакция е изразена при младите кучета в периода на растеж и развитие. Тогава те търсят изключително активно храна, и при вида на храната лакомо ядат. При недостиг на храна, хранителната реакция се наблюдава най-силно, а при наличие на храна и правилно хранене тя се развива умерено и се проявява по слабо.

     - ОТБРАНИТЕЛНА РЕАКЦИЯ – тя дава възможност на кучето да избегне опасността. Представлява комплекс от защитни действия на кучешкия организъм, който се проявява в резултат на постоянно изменящите се условия на околната среда. Отбранителната реакция има наследствена обусловеност. При обучението на немските овчарски кучета тя има голямо значение и започва да проличава около 4-5 месечна възраст. Въпреки своята генетична база, тя се влияе от факторите на околната среда, от начините на отглеждане, от моментното състояние на кучето. Проявява се в две форми: активна и пасивна.
     При немските овчарски кучета се срещат три големи, ярко разграничаващи се групи:
1. Кучета, при които отбранителната реакция в активна форма отсъства. Те не се допускат до участие в размножаване.
2. Кучета, които реагират на странични хора чрез лаене, но не правят опит да атакуват. При дразнене лаенето се засилва, но липсва характерното прещракване със зъби, показващо готовността за захапване. Отсъства и самият стремеж за схватка.
3. Кучета, при които отбранителната реакция в активна форма се характеризира с повишена агресивност. Кучетата лаят и атакуват този, който ги застрашава. При плътно доближаване до тях прещракват със зъби и издават хриптящи хъркащи звуци. Челюстите се оголват, а космената покривка по дължина на гърба и в областта на шията настръхват.
     При формирането на отбранителната реакция в активна форма е необходима правилна организация при възпитателното обучение на младите кучета на възраст от два до шест месеца. В този период у младите кучета следва да се изработва и развива активност на всички двигателни реакции, като не се допуска проява на пасивност, предпазливост, боязливост и страх. В процеса на обучението е необходимо да се укрепва и усъвършенства активността у кучето, да се изработва смелост, небоязъм, умерена злоба и недоверчивост към странични хора, като се внимава да не се получат отклонения от допустимите норми. Кучетата не трябва да проявяват агресивност към спокойно стоящи хора, животни и шумови дразнители, които не засягат тяхната безопасност и не са заплаха за водачите им.
     Отбранителната реакция в пасивна форма се формира при неправилна организация при възпитателното обучение на младите кучета, а също така при грубо и жестоко отношение към кучето по време на обучение и тренировка. Употребата на силни причиняващи болка дразнители изгражда пасивност, вялост, боязливост, преминаващи в стрес. Кучета, при които преобладава отбранителна реакция в пасивна форма, почти винаги са под въздействие на някакво затормозяване.  Те са бавно подвижни, боят се от силни дразнители, избягват удари, крият се от неблагоприятни условия, при вида на помощника лягат на земята и се подчиняват. Когато е налице куче, показващо признаци на отбранителна реакция в пасивна форма, трябва да се констатира на какво се дължи това поведение.
     Отбранителната реакция в пасивна форма може да се прояви слабо. В този случай кучетата реагират отстъпателно при оказване на атака върху тях, проявяват страх при възпроизвеждане на резки и силни шумови дразнители, но бързо се успокояват, когато непривичната ситуация се отстрани.
     Злобно страхливите кучета проявяват както отстъпателни, така и атакуващи действия, които се съпровождат с ръмжене или лаене. Когато дразнителят е на разстояние, реагират агресивно-нападателно, демонстрират поведение на отбранителна реакция в активна форма. Когато дразнителят е в непосредствена близост, доминиращата реакция е отбранителна в пасивна форма.
     Отбранителната реакция в пасивна форма се проявява като естествена норма на поведение при малките кученца. В определен етап от постнаталното развитие наличието на страх е нормално явление. При правилно протичане на процеса по социализация, страхът се заменя с изследователския рефлекс /стремеж към опознаване на нови ситуации и дразнители/.

     - ОРИЕНТИРОВЪЧНА РЕАКЦИЯ - проявява се когато върху кучето действат нови дразнители. Тя се основава на ориентировъчно-изследователския инстинкт и се състои в прислушване, обдушване, повишаване на вниманието и др. Ориентировъчните рефлекси се появяват при подушване на предметите, обръщане на главата към дразнителя т. е. наостряне слуха и т.н., т.е. “какво е това”. В процеса на развитие на кучето, този вроден рефлекс се усъвършенствува и с негова помощ то не само се запознава с новата за него обстановка или с непознати дразнители, но и проявява много по-сложни действия, например търсене на скрилия се стопанин. Обикновено ориентировъчната реакция предхожда останалите действия и преценявайки характера на дразнителите кучето съобразява по-нататъшното си поведение спрямо тях.

     - ПОЛОВА РЕАКЦИЯ – възниква при полово възбуждане и е насочена за осигуряване процеса на размножаване. Половите и родителските рефлекси на женското куче се проявяват в резултат на действието на вътрешни нервнохормонални физиологични фактори и по малко на външни дразнители. При мъжките кучета половата реакция е причинена от външен дразнител – поява на разгонена женска. При обучението на кучето тези рефлекси не се използуват, напротив те са пречка. Но тъй като притежават огромна сила те могат да подтиснат всички други реакции.

     - ПОИСКОВА РЕАКЦИЯ – тя е вродена реакция на поведение. Оказва голямо влияние в живота на кучето. В процеса на дресирвка тази реакция се обуславя от множество условни рефлекси и образува условно – рефлекторни комплекси с други реакции на поведение. Работата на кучето е почти свързана с проявата на обонятелно-поисковата реакция. При внимателно наблюдаване по време на преработване на мирисна следа, може лесно да се забележат и да се разграничат съставните елементи на обонятелно-поисковата реакция: претърсването на участъка от местността за мирис от следа, оставена при придвижване на човек или животно; определяне на направлението на движение на човека или животното; проследяване на човека или животното, до откриването и задържането му. В практиката  при обучение са известни случай, когато кучетата не могат да се приучат да работят по следа. При изследване е открито, че при такива кучета липсват отделни елементи от обонятлно-поисковата реакция. Те не са пригодни за следова служба.

     - РЕАКЦИЯ НА ПРИВЪРЗАНОСТ – това е сложен условно-рефлекторен акт при животните, проявяващ се във вид на ласки, нежности, очакване, покорност, подражание, послушание, радост, защита и охрана на човека. Тази реакция се формира след дълго и съвместно пребиваване и взаимодействие на човека с кучето. Реакцията на привързаност лежи в основата на установяване на контакта между водача и кучето, без който е невъзможно обучението и използването на кучето в служба. Добрия контакт между водача и кучето е главно условие за безотказна работа.

     Характеристика и предназначение на преобладаващата реакция при обучение на кучето


     Инстинктите и навиците в най-голяма степен определят цялостното поведение на кучето. Инстинктите се унаследяват, но степента и формата на тяхната изява е силно повлияна както от състоянието на организма, така и от условията на средата. В процеса на натрупване на жизнен опит и проведеното обучение те се допълват и корегират, поради което поведението на възрастното куче се проявява в сложни реакции или ответни действия.

     В зависимост от наследствените особености, физиологичното състояние, условията на средата и възпитанието, основните сложни реакции у кучето се проявяват в различна степен.

     Ако кучетата са произлезли от родители с преобладаване на активна отбранителна реакция, то у тях ще преобладава също тази реакция. От опит е установено, че кученца отгледани в закрити помещения за разлика от кученца от същото котило, но отгледани на свобода, проявяват страхливост. Тези опити показват, какво важно значение имат условията на възпитанието на кученцата за оформяне на основните реакции в тяхното поведение и по нататък. Половата реакция у слаби изтощени кучки се проявяват слабо. Хранителната реакция у гладно куче е добре изразена, а у сито - обратно, тя е изразена слабо или въобще липсва. Отбранителната реакция на кучка с малки кученца се проявява често пъти в активна форма /майчинска агресия/, макар, че до окучването тя не е проявявала тази реакция в такава форма.

     При изменение условията на възпитание се изменя преобладаването на една или друга реакция. Честото използване на мъжкото куче за размножаване довежда до преобладаване у него на половите рефлекси.
     Преобладаването на една група рефлекси над друга може да има временен характер. Например при гладно куче преобладават хранителни рефлекси, у мъжкото куче в присъствието на скитаща кучка - половите и т.н.
     Куче с изразена активно-отбранителна реакция по-лесно се обучава за следова, караулна и стражева служба. Ако у него преобладава хранителната реакция, то трябва да се обучава главно като се използва за подкрепление хранителен дразнител.
     Временен характер могат да притежават ориентировъчната и полова реакция. Ориентировъчната реакция трябва да бъде добре изразена у всяко куче, обаче рязкото им изразяване не е желателно, понеже отвлича кучето при обучение. Преобладаване на половата реакция се наблюдава у мъжките кучета, когато наблизо около тях се намира разгонена кучка. Това оказва отрицателно влияние върху обучението. Половата реакция преобладава само през определен период на годината. По-често през есента и пролетта, което трябва да се има в предвид при обучението.

     За да се установи точно коя реакция у кучето е преобладаваща, трябва да се направи изследване като му се въздейства с различни дразнители. За тази цел кучето се завързва в непозната за него обстановка с две укрития, която представлява определен дразнител, предизвикващ ориентировъчна реакция у кучето. За възбуждане на хранителна и отбранителна реакция се използува храна и непознати за кучето хора. Препоръчва се изследването да се извършва сутрин преди хранене или не по– рано от 4 часа след това. В изследването вземат участие двама помощника и водача. Участващите в изследването лица се скриват и наблюдават поведението в новата обстановка на оставеното завързано само куче - как реагира на отдалечаването на стопанина. След това единият от помощниците издава шум и след известно време излизат от укритието, спокойно преминава на 5-6 метра от кучето и се скрива. Целта на тази проверка е да се установи реакцията на кучето към спокойно преминаващ човек. След като първият помощник се скрие в укритието, от противоположната страна, по сигнал на инструктора излиза втория помощник с палка /пръчка/ в ръка и бързо се насочва към кучето, напада го активно и след това отново се скрива зад укритието.
Целта на тази проверка е да установяване реакцията на кучето спрямо неизвестен нападател. След това действие водача (стопанина) излиза, поставя пред кучето пълна хранилка с храна и се скрива в укритието. С това се проверява отношението към храната в новата обстановка. Щом кучето започне да яде храната, излиза помощникът с палката-пръчка и се насочва към него, напада го и прави опит да му отнеме храната. След два такива опита той се връща в укритието. С това откриването на преобладаващата реакция завършва.

     Въз основа на наблюденията върху поведението на кучето в новата обстановка, към храната и действията на помощниците, се прави извод (чрез сравнение) каква реакция преобладава т.е. какви рефлекси най-активно се проявяват. При това се имат за ръководство основни признаци за проявяване на преодоляващи реакции у кучето.

     Кучето с преобладаваща ориентировъчна реакция се ослушва, обдушва, оглежда непознатата му обстановка. При приближаване на  помощника то се насочва към него, обдушва го и се умилква. Върху храната не се нахвърля веднага. При дразнене не проявява отбранителна реакция. Ориентировъчната реакция предшествува всяко друго негово действие. На практика тя се среща доста рядко.

     Кучето с преобладаваща отбранителна реакция в активна форма бързо реагира на всички изменения в обстановката. При появяването на помощника ориентировъчната реакция се сменя с активно отбранителната – то се обръща към него, лае, стреми се да се нахвърли върху него. Още по-активно тези действия се проявяват при излизането на втория помощник. Когато последния започва да дразни хранещото се куче, то незабавно насочва вниманието си към него, като се стреми да го захапе, като не се връща веднага към храната.

     Кучето с преобладаваща отбранителна реакция в пасивна форма в новата обстановка страхливо се оглежда в страни, при появата на помощника се стреми да избяга, при дразнене отбягва помощника, подвива опашка или се притиска към земята. Храната яде на пресекулки или съвсем се отказва от нея.

     Кучето с преобладаваща хранителна реакция при подхождане на помощника се глези и независимо от дразненето не престава да се храни.

     При активно-отбранителна реакция в съчетание с хранителната се наблюдава еднаква степен на развитие на отбранителна и хранителна реакция. Кучето активно се нахвърля на помощника и едновременно си пази храната.

     Като има предвид проявите на една или друга реакция, водача трябва да ги използува в процеса на обучението, като усилвайки едни реакции, може да подтисне други. Например при преминаване на похвата “отказ на храна” се подтиска инстинктивния стремеж на гладно куче към храна. Използва се отбранителната реакция (инстинкт за самозащита) при опит на кучето да вземе храна от земята или от ръцете на чужд човек, чрез действието на безусловни дразнители (въздействието отдръпване на ремъка или удар с камшика). В резултат на усилване на отбранителната реакция кучето взема храната в последствие само от ръцете на стопанина. Разбира се, подтисканият инстинкт (хранителна реакция) не изчезва и при благоприятни условия отново се проявява. Ето защо се препоръчва периодически да се повтаря подтискането на нежелателните действия на кучето.

     Водача е длъжен умело да използува всяка реакция и особено преобладаващата, въз основа на която се развиват нови полезни навици, необходими за подготовка на кучето за носене на служба.
     Преобладаващите реакции в поведението на животното е желателно да се определят в началото и в края на курса на обучението.

 

Автор на статията: Полицейски инспектор Младен Петров